Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ລົງຊື່ເຂົ້າລະບົບ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ້

0588954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
1705
6636
573221
24365
33567
588954

Your IP: 54.80.188.87
Server Time: 2018-10-19 00:33:31
  • banner1.jpg
  • banner3.jpg
  • sld.jpg
  • sld1.jpg

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດທີ I
 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ທີ່ຕັ້ງ ແບະ ພາລະບົດບາດ
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “Division of Post and Telecommunication”ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ພະແນກ ປທສ ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທ້ອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 2. ໜ້າທີ່
2.1         ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.2         ຂຶ້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອສະເໜີກະຊວງອະນຸມັດ.
2.3          ເກັບກໍາສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.4         ອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່ອາຍຸ, ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸລະບົບໂຟນີທີ່ກະຊວງໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.
2.5         ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.6         ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.
2.7         ໃຫ້ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.8         ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈໍາເມືອງ.
2.9         ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປົກກະຕິ.
2.10      ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
2.11      ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
ມາດຕາ 3. ຂອບເຂດສິດ
3.1         ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພົນ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ມະຕິຄໍາສັງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3.2         ສະເໜີປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງ ພະແນກໃນເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ.
3.3         ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງກະຊວງ.
3.4         ອອກແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ.
3.5         ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມກໍານົດກົດໝາຍ.
3.6         ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ.
3.7         ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ ແລະ ງົບປະມານຕາມການອະນຸມັດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
3.8         ຈັດສັນ ແລະ ອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງເຄື່ອຂ່າຍໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
3.9         ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
3.10      ອອກໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ (ໄອທີ), ອິນເຕີເນັດກາຟາ, ສ້ອມແປງ, ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອື່ນໆຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງ.
3.11      ຮຽກປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
3.12      ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໄກ້ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຟອງ.
3.13      ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ດ້ານວິຊາການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ.
3.14      ປະຕິບັດສິດອື່ນທ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 

ບັນດາສາຂາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ

  • etl.jpg
  • ltc.jpg
  • pl.jpg
  • stc.jpg

ພະຍາກອນອາກາດ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຊຳເໜືອ
ຊຽງຂວາງ
ຫຼວງພະບາງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ສະກຸນເງິນ ໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8,106 8,138
THB 239.80 243.30
EUR 8,888 8,933
GBP 12,310 12,556
AUD 5,919 6,037
CAD 6,073 6,194
JPY 65.29 66.57
ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ